Historik

Lägerklubbar

Vid 1950 års storlogemöte beslutade mötet att lägerklubbar skulle kunna bildas ”på orter, där ett tillräckligt antal lägermedlemmar är bosatta, men som är belägna på ett sådant avstånd från lägret, att besök vid dess sammanträden inte så ofta kunna äga rum”.

Klubbarna skulle ha till uppgift, att på respektive ort utgöra en samlingsplats för lägermed­lemmarna och upprätthålla deras intresse genom anordnande av föredrag och diskussioner och liknande. Klubbarna skulle också utgöra en föreningslänk mellan medlemmarna och det läger, inom vars område klubben var belägen.


Lägerklubben nr 1 Fastingen

Det skulle dröja ända till 1963 innan den första lägerklubben med sådan inriktning bildades. Vid ett sammanträde i Logen nr 80 Gustaf Fröding i Kristinehamn den 12 januari 1963 beslutade mötet, på inrådan av företrädare för Lägret nr 8 Patria, att till Storlogen lämna in en begäran att få bilda en lägerklubb med säte i Kristinehamn.

Storsiren broder Ivar Dahlgren gav tillstånd att bilda en lägerklubb. Broder Ivar upprättade också ritual och stadgeförslag till lägerklubben. Storlogen fastställde lägerklubbens namn till nr 1 Fas­ting­en.

Den högtidliga konstitueringen förrättades av Förste Deputerade Storsiren broder Eric Wersell den 25 oktober 1963. Närvarande var 59 egna patriarker och 18 gästande företrädare för Lägret nr 8 Patria i Örebro och samtliga brödraloger i Värmland.


Valda funktionärer

Storsiren broder Eric Wersell installerade de valda funktionärerna för den första arbetsterminen. Följande bröder installerades:


Ordförande: 

       Pontus Pontusson

Vice ordförande:

Tage Johansson

Sekreterare:       

Bertil Håkansson

Skattmästare:   

Henry Myhrman


Verksamhet i lägerklubben

Lägerklubbverksamheten präglades redan från början av patriarker välbesökta sammanträden med intresse­väckande föredrag om Ordens etik och lägrets angelägenheter m m.


Efter hand anslöt sig också patriarkerna i de övriga värmlandslogerna till Lägerklubben nr 1 Fas­ting­en. Vid sammanträde i lägerklubben den 29september 1967 konstaterade sammanträdet, att samtliga värmlandsloger var anslutna till lägerklubben.


I Lägerklubben hade då och då diskuterats möjligheterna att söka åstadkomma ett eget värm­lands­läger. Lägerklubben måste skrinlägga planerna på grund av att ingen av logernas lokaler var tillräckligt stor eller lämpad för verksamhete


Värmlandslägret blir till

Förarbete

När logerna nr 21 Erik Gustaf Geijer och nr 129 Klarälven under 1968 beslöt att uppföra ett eget ordenshus i Karlstad, återupptog lägerklubben tanken, att söka bilda ett värmlandsläger med säte i Karlstad.

Lägerklubben inrättade en lägerbildningskommitté bestående av övermästarna och tjänstgörande exövermästarna i de sju värmlandslogerna. Lägerbildningskommittén fick i uppdrag att föra frågan vidare till Storlogen och i övrigt verka för att åstadkomma ett läger med säte i Karlstad.


Bifall till lägerbildning

När det nya ordenshuset stod färdigt i Karlstad hösten 1969 hade lägerbildningsarbetet intensi­fie­rats och vid sammanträde i lägerklubben den 26 mars 1971 kunde klubbens dåvarande ordfö­rande broder Erik Plym rapportera att Storsiren lämnat sitt bifall till lägerbildning och fastställt lägrets namn till Wermlandia med säte i Karlstad.

Lägerområdet skulle tills vidare omfatta följande sju loger i Värmlands län:

Nr 21 Erik Gustaf Geijer, Karlstad

Nr 29 Fidelitas, Arvika

Nr 76 Värmland, Filipstad

Nr 80 Gustaf Fröding, Kristinehamn

Nr 102 Esaias Tegnér, Säffle

Nr 128 Torsten Rudenschöld, Hagfors

Nr 129 Klarälven, Karlstad


Efter ytterligare en tid meddelade Storsiren att värmlandslägret skulle få ordningsnumret 19 och att institueringsdagen var bestämd till den 12 februari 1972. Vid Lägerklubbens sista samman­trä­de den 21 januari 1972 beslutade man att upplösa Lägerklubben nr 1 Fastingen – Sveriges första och dittills enda lägerklubb av detta slag – för att instituera det värmländska Lägret nr 19 Wermlandia.


Institueringen av Lägret nr 19 Wermlandia

Den högtidliga institueringsakten, i vilken det deltog 220 patriarker, förrättades av:

Storsiren broder Tore Norrby med biträde av

Förste Deputerade Storsiren broder Dag Wallén

Andre Deputerade Storsiren broder Erik Stark

Storsekreterare broder Arvid Trägårdh

Storskattmästare broder Eugén Möller

Distriktsdeputerade Storsiren broder Helmer Friman

Exhuvudpatriark broder Rudolf Eker från moderlägret nr 8 Patria


Lägrets stiftare

Som lägrets stiftare noterades följande patriarker:


Lennart Peters, B21

Karl Henrik Olsson, B21

Elof Elofsson, B29

Erling Karlsson, B29

Börje Carlsson, B76

Sven Thor, B76

Åke Råstam, B80

Bertil Andersson, B80

Pontus Pontusson, B80

Gösta Revling, B102

Elof Sjögren, B102

Dage Magnusson, B128

Sven-Eric Svartmark, B129

Erik Plym, B129


Valämbetsmän

Vid institueringstillfället installerade Storsiren följande valämbetsmän för lägrets första termin:


HP Pontus Pontusson, B80

IB Gösta Revling, B102

ÖP Eric Karlsson, B21

PF Erik Plym, B129

RF Lennart Peters, B21

SkM Gösta Svensson, B129

IIB Magnus Jernberg, B102

F Sven Hellborn, B21


Medlemmar

Vid starten hade lägret 442 patriarker.


Nedtecknat av:

Erik Plym

ExDSS/ExHP


Redigerat av:

Lars-Eric Karlsson

ExPF

Brödralägret nr 19 Wermlandia Karlstad